FAQs Complain Problems

निस्दी गाउँपालिकाको बैंक खाता विवरण

खाताको नाम :                               खाता नम्बर :    

ग.२.२ चालु खर्च खाता                     0870560818703014

ग.2.4 पुँजीगत खर्च खाता                            0870560818703015

ग.3.1 स्थानीय तह धरौटी खाता                                 0870560818703003

ग.4.1 स्थानीय तह संचित कोष खाता             0870560818703004

ग.7.2 स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोष खाता    0870560818703005       

ग.१.१ आन्तरिक राजश्व खाता                   0870560818703006

ग.१.२ बाँडफाँडबाट प्राप्त राजश्व खाता                        0870560818703007

ग.1.3 आन्तरिक अनुदान खाता                                  0870560818703008

ग.2.7 विविध खर्च खाता                       0870560818703018

ग.6.1 स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता                            0870560818703020

ग.7.1 स्थानीय तह आकस्मिक कोष खाता          0810560818703021

ग.5.1 स्थानीय तह विविध कोष खाता                       0870560818703023

 

वडा जनप्रतिनिधि